Project funded by the „Justice” Programme of the European Union
Proiect JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8645
This website has been produced with the financial support of the Justice Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of Craiova Court of Appeal and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission

Anunţ pentru selecţie a trei experţi în vederea elaborării unui ghid de bune practici care să conţină informaţii utile pentru familiarizarea specialiştilor din cadrul Statelor Membre partenere cu instrumentele juridice şi procedurile aplicabile în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor

Experti

Curtea de Apel Craiova derulează în prezent, proiectul cu finanţare europeană “Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach” (contract nr. JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8645).

1. Obiective

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a asigura magistraților participanți o pregătire multidisciplinară în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor prin prisma celor mai recente instrumente legislative europene adoptate în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicații transfrontaliere.

Proiectul urmărește creșterea nivelului de cunoaștere a legislației europene în materia protecției drepturilor civile ale cetățenilor, identificarea eventualelor dificultăți de ordin practic în procesul de punere în aplicare, dezvoltarea de mecanisme de cooperare eficiente între autoritățile statelor membre ale UE și prevenirea încălcărilor sub orice formă a liberei circulații a cetățenilor Uniunii Europene, abordate și din perspectiva sociologiei juridice.

În acest context, au fost concepute 3 sesiuni de formare profesionala de pregătire intensivă a magistraților cu durata a 4 zile fiecare, cu participarea unui număr de aproximativ 25 de participanți (judecători).

Aceste sesiuni de formare profesionala au drept scop, pe de o parte, pregătirea juridică de specialitate în domeniul măsurilor de protecție în materie civilă, în special Regulamentul (UE) nr. 606/2013, dar și a celor mai recente instrumente europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, iar pe de altă parte, pregătire în domeniul sociologiei juridice, astfel încât magistrații să beneficieze de o instruire multidisciplinară în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor din spațiul european.

Scopul unui astfel de demers profesional, ce implică un schimb de experiență între judecătorii statelor membre ale Uniunii Europene, constituie premisele îmbunătățirii calității actului de justiție.

Produsul final al proiectului se va concretiza în elaborarea unui ghid cu tema „Studiu legislativ şi sociologic privind măsurile de protecţie în materie civilă", care să conţină informaţii utile pentru familiarizarea specialiştilor din cadrul Statelor Membre partenere cu instrumentele juridice şi procedurile aplicabile în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor prin prisma celor mai recente instrumente legislative europene adoptate în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicații transfrontaliere.

Ghidul va fi tipărit şi distribuit în rândul specialiştilor în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor, din statele partenere şi va fi publicat pe site-ul web al Curţii de Apel Craiova, înlesnind astfel accesul la informaţii pentru un număr mare de specialişti.

2. Activităţi specifice

Se are în vedere selectarea a trei experţi pentru a elabora un ghid de bune practici cu tema "Studiu legislativ și sociologic privind măsurile de protecție în materie civilă", adresat specialiştilor în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor.

La elaborarea Ghidului de bune practici vor fi avute în vedere următoarele teme principale :

Tema nr. 1 – Rolul și obiectivele Regulamentului (UE) nr. 606/2013.

Tema nr. 2 - Cadrul legal european cuprinzând: Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, adoptat la Strasbourg la 12 iunie 2013; Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Tema nr. 3 - Recunoaşterea şi executarea ordinelor de protecţie în Uniunea Europeană. Practică judiciară în materie la nivelul Uniunii Europene.

Tema nr. 4 - Aplicabilitatea Regulamentului (UE) nr. 606/2013 în contextul Regulamentelor Bruxelles Ia şi Bruxelles IIa.

Tema nr. 5 - Cooperarea dintre judecătorul naţional şi CJUE în interpretarea şi aplicarea unitară a Regulamentului (UE) nr. 606/2013.

Tema nr. 6 - Referinţe sintetice de sociologie: - Sociologia dreptului: Perspective, metode, instrumente de cercetare; - Societăţile contemporane: reglementări legale şi diverse grupuri sociale.

Tema nr. 7 - Legea ca instrument de schimbare socială: - Utilizare legii: condiţionarea culturală şi aplicarea legii; - Definiţii oficiale şi definiţii practice: reglementări legale şi viaţa de zi cu zi.

Tema nr. 8 - Protecţia drepturilor civile ale cetăţenilor în spaţiul european din perspectivă sociologică.

Tema nr. 9 - Aplicarea metodelor de cercetare sociologică la realitatea juridică.

Tema nr. 10 - Analiza legislaţiei şi jurisprudenţei comunitare şi din perspectivă sociologică.

3. Profilul experţilor

Experţii care aplică pentru prezenta cerere de ofertă trebuie să aibă un anumit profil în ceea ce priveşte calificările, abilităţile şi experienţa profesională specifică, necesare pentru realizarea activităţii, după cum urmează :

Cerinţe minime

A. Condiţii generale

- diplomă de licenţă în drept/sociologie

- minimum 7 ani de experienţă profesională generală

- minimum 5 ani de experienţă în calitate de formator/sociolog

B. Condiţii specifice

- Participarea la seminarii in domeniul protectiei drepturilor civile ale cetățenilor .

Pentru fiecare temă, experţii vor elabora un material de minimum 35 de pagini și maximum de 50 de pagini, folosind fontul Arial 12, la distanţa de 1 linie între paragrafe. Temele alese vor fi elaborate în una din următoarele limbi, în funcţie de opţiunea expertului : română, croată, germană sau engleză. Versiunea finală integrată a ghidului va fi tradusă în limbile statelor partenere în proiect, menţionate mai sus.

Termenul pentru îndeplinirea activităţii

Experţii vor înainta Curţii de Apel Craiova contribuţiile la elaborarea ghidului de bune practici în termen de 30 zile de la data semnării contractului.

5. Condiţii financiare

Se oferă un onorariu de 2000 euro/expert, după predarea lucrării, în termen de 30 zile de la data semnării contractului .

6. Aspecte procedurale

Selecţia experţilor.

Selecţia experţilor se va face în conformitate cu cerinţele menţionate în prezenţii termeni de referinţă. Criteriile de selecţie sunt descrise la punctul 3 „Profilul experţilor” şi constau în cerinţele minime (obligatorii) privind calificările experţilor, abilităţile şi experienţa profesională specifică, necesare pentru îndeplinirea activităţii.

Autoritatea contractantă va desemna dintre experţii selectaţi, un coordonator al lucrării care va îndeplini următoarele atribuţii :

- contactează ceilalţi experţi selectaţi

- asigură depunerea lucrărilor la termen

- verifică materialele din punct de vedere al structurii morfo-sintactice şi al expunerii logice a temelor

- subsumează toate tematicile necesare elaborării ghidului de bune practici

- asigură respectarea, de către ceilalţi experţi, a obiectivelor menţionate la punctul 1 din prezentul anunţ

- predă Curţii de Apel Craiova forma finală a ghidului de bune practici, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului.

Pentru activitatea depusă, coordonatorului lucrărilor de elaborare a ghidului de bune practici i se va mai achita un onorariu de 1500 euro.

Documentele ce trebuie depuse de candidaţi :

-copie de pe cartea de identitate;

- copie de pe diploma de licenţă

- curriculum vitae – format Europass, semnat şi datat de către expert

- documente care dovedesc experienţa profesională necesară

Pentru experţii români, toate documentele vor fi depuse în limba română (în cazul documentelor justificative eliberate într-o altă limbă, vor fi acceptate numai traduceri autorizate), iar pentru experţii din celelalte state, în limba engleză.

Documentele se vor depune până la data de 06.02.2017 la secretariatul Curţii de Apel Craiova, str. Constantin Brâncuşi nr. 5 A, Craiova, judeţul Dolj ( e-mail cacraiova@just.ro sau mihail.doran@just.ro).

Efectuarea plăţii

Plata onorariului se va efectua în funcţie de îndeplinirea efectivă a activităţii de către experţi, pe bază de factură.

Plata pentru materialele elaborate se face numai ulterior aprobării ghidului de bune practici de către Curtea de Apel Craiova.

7. Condiţii speciale

Drept de proprietate intelectuală/utilizarea rezultatelor

Experţii care au elaborat ghidul vor ceda dreptul de proprietate cu privire la rezultatele activităţii, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, coordonatorului de proiect – Curtea de Apel Craiova. Astfel, Curtea de Apel Craiova va avea dreptul exclusiv de a publica, multiplica, distribui şi de a traduce ghidul, în condiţiile stabilite de contractul care va fi încheiat între părţi.

Ghidul elaborat de către experţi va fi, de asemenea, transmis Comisiei Europene care are dreptul de a utiliza rezultatele proiectului după cum consideră oportun.

Clauze cu privire la neexecutarea/executarea defectuoasă a activităţii

În caz de neexecutarea/executarea defectuoasă a activităţii, expertul nu va primi onorariul prevăzut. De asemenea, expertul va răspunde pentru neexecutarea/executarea defectuoasă a activităţii, în funcţie de prejudiciul cauzat.

Expertul nu va fi ţinut răspunzător pentru încălcarea obligaţiilor sale prevăzute în prezentul anunţ de selecţie, dacă acesta este împiedicat să le îndeplinească din cauza forţei majore. Expertul va depune toate diligenţele pentru a minimiza prejudiciile cauzate de situaţiile de forţă majoră.

Detalii de contact

Pentru informaţii suplimentare şi pentru corespondenţă, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail mihail.doran@just.ro.

 • Date seminarii

  • Sesiune formare profesionala Medulin Croatia

   SEPTEMBRIE, 06-09, 2016

   Prima sesiune formare profesionala din cadrul proiectului „Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach”... Detalii

  • Köln Germania

   NOIEMBRIE, 01-04, 2016

   În perioada 01-04 noiembrie 2016 se va desfăşura la Koln,Germania, a doua sesiune de formare profesionala dintr-o serie de trei ... Detalii

  • Suceava Romania

   MARTIE, 27-30, 2017

   Detaliile pentru aceasta sesiune de pregatire profesionala vor fi afisate ulterior pe site... Detalii

 • Traineri

  • Thumbnail 1

   Kunštek Eduard si Cristian Pup traineri la Medulin in cadrul proiectului "Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach"... Detalii

  • Thumbnail 1

   Anunt pentru selectia trainerilor - cetateni ai EU.. Detalii

© 2016 "Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach". All rights reserved.