Project funded by the „Justice” Programme of the European Union
Proiect JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8645
This website has been produced with the financial support of the Justice Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of Craiova Court of Appeal and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Selecție de experți în cadrul proiectului “Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach”, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Experti Descriere

Curtea de Apel Craiova, în calitate de beneficiar de proiect, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a 3 experți în vederea participării la 3 sesiuni de formare profesionala (un expert/seminar), cu durata de 4 zile, pentru aproximativ 25 de judecători, în cadrul proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach”.

Sesiunile de formare profesionala vor avea loc după cum urmează:

 1. În Croația, în perioada 06 – 09 septembrie 2016;
 2. În Germania, în perioada 01 - 04 noiembrie 2016;
 3. În România, în perioada martie 2017.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot să-și transmită candicatura la adresa de e-mail: mihail.doran@just.ro.

Potențialii candidați trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de calificare:

 • Calificări și competențe minime:
  1. Diplomă universitară (sau echivalent) în drept;
 • Experiența profesională minimă:
  1. Experiență profesională de minimum 10 ani în domeniul juridic (pentru fiecare an de experiență profesională acumulată peste minimul solicitat va fi acordat un punctaj suplimentar pentru fiecare an de experiență, până la maximum 5 puncte).
  2. Experiență ca formator sau cadru didactic universitar de minimum 5 ani, dovedită prin cursuri sau seminarii de formare profesională susținute în domeniul de referință (pentru fiecare an de experiență în plus ca formator sau cadru didactic universitar va fi acordat un punctaj suplimentar până la maximum 5 puncte).

Publicarea de lucrări de specialitate în domeniul de referință vor fi punctate suplimentar (maxim 3 puncte).

Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia.

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, ofertanții vor prezenta curriculum vitae (format Europass, format pdf).

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor referitoare la experiența profesională (certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, etc).

Anexăm prezentului anunț, caietul de sarcini.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați domnului Doran Mihail (e-mail: mihail.doran@just.ro; telefon: +400251415456).

CAIET DE SARCINI

pentru selecția de experți în vederea organizării sesiunilor de formare profesionala în domeniul drepturilor civile ale cetățenilor

Curtea de Apel Craiova derulează în prezent, proiectul cu finanţare europeană“Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach” (contract nr. JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8645).

1. Obiective

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a asigura magistraților participanți o pregătire multidisciplinară în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor prin prisma celor mai recente instrumente legislative europene adoptate în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicații transfrontaliere.

Proiectul urmărește creșterea nivelului de cunoaștere a legislației europene în materia protecției drepturilor civile ale cetățenilor, identificarea eventualelor dificultăți de ordin practic în procesul de punere în aplicare, dezvoltarea de mecanisme de cooperare eficiente între autoritățile statelor membre ale UE și prevenirea încălcărilor sub orice formă a liberei circulații a cetățenilor Uniunii Europene, abordate și din perspectiva sociologiei juridice.

În acest context, au fost concepute 3 sesiuni de formare profesionala de pregătire intensivă a magistraților cu durata a 4 zile fiecare, cu participarea unui număr de aproximativ 25 de participanți (judecători).

Aceste sesiuni de formare profesionala au drept scop, pe de o parte, pregătirea juridică de specialitate în domeniul măsurilor de protecție în materie civilă, în special Regulamentul (UE) nr. 606/2013, dar și a celor mai recente instrumente europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, iar pe de altă parte, pregătire în domeniul sociologiei juridice, astfel încât magistrații să beneficieze de o instruire multidisciplinară în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor din spațiul european.

Scopul unui astfel de demers profesional, ce implică un schimb de experiență între judecătorii statelor membre ale Uniunii Europene, constituie premisele îmbunătățirii calității actului de justiție.

În perioada septembrie 2016 - martie 2016 urmează a avea loc 3 sesiuni de formare profesionala în domeniul protecției drepturilor civile ale cetățenilor, cu durata de 4 zile, pentru aproximativ 25 de judecători fiecare.

Sesiunile de formare profesionala vor avea loc după cum urmează:

 1. 06 - 09 septembrie 2016;
 2. 01 - 04 noiembrie 2016;
 3. martie 2017.

2. Sarcini specifice

Curtea de Apel Craiova își propune să selecteze, în vederea organizării activităților menționate, un număr de 3 experți, respectiv câte un expert/sesiune de formare profesionala, care vor avea de îndeplinit următoarele obligații:

- Elaborarea agendei evenimentului, a materialelor de formare și a altor documente necesare derulării sesiunii de formare profesionala; documentația elaborată va fi transmisă managerului de proiect, prin e-mail: mihail.doran@just.ro, cu observarea cerințelor de vizibilitate ale proiectului (cerințele vor fi comunicate de managerul de proiect), cu cel puțin 21 zile înainte de data desfășurării activității;

- Participarea la sesiunea de formare profesionala și susținerea de prezentări conform agendei agreate, cu accent pe practica judiciară, în considerarea calității de practicieni a participanților; prezentările trebuie să aibă o abordare pragmatică, cu accent pe aspecte concrete, jurisprudență, tendințele la nivel regional și internațional;

- Elaborarea unui raport de conferință în termen de 14 zile calendaristice de la data evenimentului, care să surprindă modul de desfășurare a conferinței; elementele de conținut obligatorii ale raportului vor face referire la temele abordate, sumarul discuțiilor, aspectele problematice identificate și soluțiile propuse, precum și orice alte aspecte pe care expertul le găsește relevante în acest scop.

3. Profilul experţilor

Experţii care aplică pentru prezenta procedură trebuie să aibă un anumit profil în ceea ce priveşte calificările, abilităţile şi experienţa profesională specifică, necesare pentru realizarea activităţii, după cum urmează :

Cerinţe minime

A. Condiţii generale

- diplomă universitară (sau echivalent) în drept

B.Condiţii specifice

- experiență profesională de minimum 10 ani în domeniul juridic (pentru fiecare an de experiență profesională acumulată peste minimul solicitat va fi acordat un punctaj suplimentar pentru fiecare an de experiență, până la maximum 5 puncte).

- experiență ca formator sau cadru didactic universitar de minimum 5 ani, dovedită prin cursuri sau sesiuni de formare profesională susținute în domeniul de referință (pentru fiecare an de experiență în plus ca formator sau cadru didactic universitar va fi acordat un punctaj suplimentar până la maximum 5 puncte).

Publicarea de lucrări de specialitate în domeniul de referință vor fi punctate suplimentar (maxim 3 puncte).

În vederea participării la procedură, candidații vor transmite curriculum vitae (format Europass, format pdf) la adresa de e-mail: mihail.doran@just.ro, până la data de 7 octombrie 2016.

4. Oferta financiară și aranjamentele de plată

Onorariul poate fi în cuantum maximum de 500 euro/zi de sesiune de formare profesionala, conform bugetului proiectului. Pentru plata onorariului se va avea în vedere prestarea efectivă a serviciilor contractate de către fiecare expert, efectuarea plăților fiind condiționată transmiterea următoarele documente: cerere de plată (factură), fișă de activitate (pontaj), raport de conferință.

5. Aspecte procedurale

 • Selecția experților

Selecția experților se va realiza de către o comisie desemnată de conducerea Curții de Apel Craiova, în conformitate cu cerințele menționate în acest caiet de sarcini. Criteriile de selecție sunt descrise la punctul 3 “Profilul experților” și constau în cerințe minime obligatorii privind calificările experților, abilitățile și experiența profesională specifică, necesare pentru îndeplinirea activității. Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte, care vor fi acordate conform descrierii de la punctul 3 și ținând cont de documentele doveditoare depuse de către aceștia

Pentru a dovedi respectarea cerințelor expuse la punctul 3, experții vor prezenta CV-ul în format Europass, iar în cazul în care le sunt solicitate de către autoritatea contractantă, vor prezenta documente suport, precum: copii ale diplomelor universitare, certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare de la angajator sau de la alt beneficiar, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului.

6. Condiții speciale

 • Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor

În cazul neîndeplinirii sarcinilor care revin fiecărui expert conform prezentului caiet de sarcini, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul pe care Curtea de Apel Craiova îl va încheia cu aceștia, Curtea de Apel Craiova are dreptul să rezilieze contractual și să pretindă daune interese.

Expertul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea obligațiilor asumate dacă a fost împiedicat de forța majoră. Expertul va depune toate eforturile pentru a diminua orice daună cauzată de forța majoră.

7. Dispoziții finale și detalii de contact

Prezentul caiet de sarcini va face parte din contractul ce va fi încheiat între Curtea de Apel Craiova și experții selectați

Pentru informații suplimentare și corespondență vă rugăm să vă adresați domnului Mihail Doran, manager de proiect, Curtea de Apel Craiova (e-mail:mihail.doran@just.ro; telefon: 0251 415 456; fax: 0251 415 456).

 • Date seminarii

  • Sesiune formare profesionala Medulin Croatia

   SEPTEMBRIE, 06-09, 2016

   Prima sesiune formare profesionala din cadrul proiectului „Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach”... Detalii

  • Köln Germania

   NOIEMBRIE, 01-04, 2016

   În perioada 01-04 noiembrie 2016 se va desfăşura la Koln,Germania, a doua sesiune de formare profesionala dintr-o serie de trei ... Detalii

  • Suceava Romania

   MARTIE, 27-30, 2017

   Detaliile pentru aceasta sesiune de pregatire profesionala vor fi afisate ulterior pe site... Detalii

 • Traineri

  • Thumbnail 1

   Kunštek Eduard si Cristian Pup traineri la Medulin in cadrul proiectului "Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach"... Detalii

  • Thumbnail 1

   Anunt pentru selectia trainerilor - cetateni ai EU.. Detalii

© 2016 "Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach". All rights reserved.